• Regulamin serwisu
 • Prawo karne
 • Wzory umów w jęz. polskim
 • Twoje pytanie prawne
 • Pobierz pismo sądowe
 • Prawo pracy
 • Wzory umów w jez. angielskim
 • Prawo administracyjne
 • Sprawy przeciwko bankom
 • Prawo dla Ciebie - blog prawny -
 • Kancelaria Partnerska
 • Zwrot prowizji z kredytu bankowego
 • Odwołania i reklamacje konsumenckie
 • Wzory umów w jęz. rosyjskim
 • Wzory umów w jęz. francuskim
 • Wzory umów w jęz. niemieckiem
 • Kontakt z prawnikiem – pomoc prawna
 • Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

Internetowa Kancelaria

REGULAMANIN PORTALU INTERNETOWEGO
INTERNETOWAKANCELARIA.PL

______________________________________________
1. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” (dalej jako „Portal Internetowy”), udostępniany jest w celu propagowania wiedzy prawnej oraz wzrostu świadomości prawnej jego Użytkowników.

2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego udostępniane są wzory dokumentów prawnych (dalej jako „Dokumenty prawne”) w sposób bezpłatny (jako plik wyłącznie do odczytu) oraz w sposób odpłatny (jako plik w wersji edytowalnej) z wyszczególnioną ceną jednostkową udostępnienia.

4. Korzystanie ze Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies;
b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Korzystając z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” zastrzega, iż wszelkie materiały oraz Dokumenty Prawne, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Prawa autorskie w tym zakresie przysługują wyłącznie twórcy Dokumentów Prawnych tj. właścicielowi Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”.

8. Poprzez korzystanie z Dokumentów Prawnych, Użytkownicy Portalu Internetowego nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych dokumentów.

9. Bez uiszczenia zapłaty lub uprzedniej zgody właściciela Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”, Użytkownicy nie mogą korzystać z Dokumentów Prawnych udostępnianych w ramach Portalu Internetowego, z wyłączeniem wglądu do ich treści. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie w sieci Internet Dokumentów Prawnych lub ich części oraz pobieranie zawartości Dokumentów Prawnych i ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. W przypadku naruszenia powyższego, właściciel Portalu Internetowego upoważniony jest do dochodzenia zapłaty należności za dany Dokument Prawny.

10. W przypadku korzystania z niektórych Usług Portalu Internetowego Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@internetowakancelaria.pl.

11. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na adres e-mail: biuro@internetowakancelaria.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

13. Portal Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Portalu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

14. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu Internetowego.

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Zadaj nam swoje pytanie prawne lub zleć napisanie nietypowego pisma. W ciągu następnych 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź co do możliwości rozwiązania Twojej sprawy.
________________________________

Twój adres e-mail (wymagane)

Miejscowość i nr telefonu (wymagane)

Szczegółowy opis sprawy/pytania

Internetowa Kancelaria

PISMA PRZEDSĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

WNIOSKI SĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

SPRAWY RODZINNE

SPRAWY SPADKOWE


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
UMOWY DWUJĘZYCZNE POLSKO-ANGIELSKIE
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU SPRAW PRZECIWKO BANKOM I INSTYTUCJOM FINANSOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
______________________________

polisolokaty

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

OPŁATY LIKWIDACYJNE

ZWROT PROWIZJI BANKU

REKLAMACJE USŁUG FINANSOWYCH

ZWROT SKŁADEK ASSISTANCE Z KONTA BANKOWE

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________
ZWROT PROWIZJI BANKU Z KREDYTU GOTÓWKOWEGO
______________________________________________________________________

Zgodnie z art. 49 ust .1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim Dz.U.2016.1528 j.t. „W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą”.

W świetle powyższego w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego kredytodawca, czyli bank lub inna instytucja finansowa, powinien zwrócić wszystkie koszty kredytu niezależnie od ich charakteru – proporcjonalnie do okresu spłaty kredytu. Oznacza to nic innego jak to, że w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego, można żądać zwrotu części prowizji banku.

Co do zasady kredytodawcy nie wymagają zapłaty odsetek za niewykorzystany okres kredytu wcześniej spłaconego, niemniej jednak równie często nie obniżają, ani nie zwracają wcześniej pobranych opłat (np. opłat przygotowawczych, administracyjnych, prowizji). Obecne brzmienie ustawy pozwala skutecznie dochodzić zwrotu tego typu kosztów. Dlatego też Kancelaria świadczy pomoc prawną w odzyskaniu nienależnie pobranych prowizji bankowych i kredytowych.

______________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – biuro@internetowakancelaria.pl
______________________________________________________________________

WZORY PISM

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Reklamacja do banku – wzór reklamacji do banku

Reklamacja wakacji – reklamacja wycieczki do biura podróży

Ryczałt za nocleg – Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową

Polisolokaty – Wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej od polisolokaty

ZUS – Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria
___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria
___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

__________________________________________________________________________
POMOC PRAWNĄ UZYSKASZ PISZĄC NA ADRES:

biuro@internetowakancelaria.pl

___________________________________________________________________________
LUB KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZEGO FORMULARZA

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________

ZWROT Z BANKU UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO
______________________________________________________________________

Banki niejednokrotnie uzależniały udzielenie kredytu od poniesienia przez konsumentów, którzy nie posiadali 20%-go wkładu własnego na zakup nieruchomości, dodatkowych, określonych procentowo należności z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Celem ubezpieczenia niskiego wkładu jest dodatkowe zabezpieczenie Banku na wypadek niespłacenia kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielenia kredytu, a wymaganym w tej dacie przez Bank wkładem własnym.

Postanowienia zobowiązujące klientów do ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu zostały zarówno przez Sądy jak i przez Rzecznika Konsumentów uznane za abuzywne, czyli niedozwolone. Przyczyną zakwestionowania narzuconego ubezpieczenia niskiego wkładu był m.in. fakt, że konsument nie jest stroną, ani też uposażonym z umowy ubezpieczenia i w konsekwencji nie odnosi żadnych korzyści z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczenie niskiego wkładu zabezpiecza jedynie interes Banku, pomimo iż opłata związana z kontynuowaniem ubezpieczenia niskiego wkładu jest dodatkowym kosztem kredytu, obciążającym wyłącznie konsumenta. Co więcej, jest kosztem, na który konsument nie ma żadnego wpływu.

Wątpliwość sądów wzbudza również treść zapisów o ubezpieczeniu niskiego wkładu, które to zapisy w umowach stosowanych przez Banki zwykle są niejasne, niejednoznaczne i wywołują u konsumentów wątpliwości co do przysługujących im uprawnień. Konsumenci nie mają faktycznej wiedzy w zakresie kształtowania opłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu i zwykle nie wiedzą, jak długo będą zobowiązani te koszty ponosić, a w konsekwencji nie znają rzeczywistych kosztów umowy kredytowej. Takie kształtowanie treści umów przez Banki wprowadza stan nierówności pomiędzy interesami konsumenta i przedsiębiorcy, co daje podstawę do uznania umów z konsumentami, w części dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu za niedozwolone.

Orzecznictwo sądowe oraz stanowisko rzecznika otworzyło klientom Banków drogę do dochodzenia zwrotu należności wpłaconych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Pierwszym krokiem w dochodzeniu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu jest zawezwanie banku do zwrotu tych należności. Jednakże w razie braku dobrowolnej zapłaty kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu, konieczne jest wytoczenie powództwa przed Sądem, opartego na opisanych powyżej twierdzeniach.

W świetle obowiązującego orzecznictwa sądowego można spodziewać się wzrostu liczby pozwów o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu, kierowanych przeciwko Bankom.

______________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – biuro@internetowakancelaria.pl
______________________________________________________________________

WZORY PISM


_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia