• Wzory umów w języku polskim
  • Twoje pytanie prawne
  • Wzory pism sądowych
  • Wzory umów w j.angielskim
  • Polisolokaty
  • Kredyty frankowe CHF
  • Odwołania i reklamacje
  • Kancelaria partnerska – kontakt z prawnikiem
  • Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu
  • Wzory umów w językach obcych
  • Regulamin serwisu

Internetowa Kancelaria

Zadaj nam swoje pytanie prawne lub zleć napisanie nietypowego pisma. W ciągu następnych 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź co do możliwości rozwiązania Twojej sprawy.
________________________________

Twój adres e-mail (wymagane)

Miejscowość i nr telefonu (wymagane)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________

PISMA PRZEDSĄDOWE

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

___________________________________________________

WNIOSKI SĄDOWE

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU KARNYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU PRAWA PRACY

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

___________________________________________________

PISMA W SPRAWACH RODZINNYCH

___________________________________________________

PISMA W SPRAWACH SPADKOWYCH


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
UMOWY DWUJĘZYCZNE POLSKO-ANGIELSKIE
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU SPRAW PRZECIWKO BANKOM I INSTYTUCJOM FINANSOWYM  W ZAKRESIE ODZYSKIWANIA CAŁOŚCI ŚRODKÓW Z POLISOLOKATY
_______________________________________________________________________________________________

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób, które zostały wprowadzone w błąd przez instytucje finansowe. Mamy tu na myśli zwłaszcza klientów, rozwiązujących niekorzystnie zawarte polisolokaty – wspólnie dołożymy wszelkich starań, aby wycofanie się z umowy przebiegło sprawnie, włącznie z odzyskaniem nienależnie pobranych od Państwa kwot, takich jak choćby opłata likwidacyjna.

Polisolokaty mają bowiem pozornie prosty mechanizm – na mocy zawartej umowy osoba ubezpieczona zobowiązuje się do uiszczania okresowych wpłat na różnego typu fundusze inwestycyjne. Teoretycznie powinny one wypracowywać zysk, działając na korzyść ubezpieczonego. W praktyce na polisolokacie niejednokrotnie jest strata, a po jej rozwiązaniu nakładana jest na konsumenta opłata likwidacyjna bliska nawet stu procentom zainwestowanego kapitału. Z kolei niewielu klientów zdaje sobie jednak sprawę z tego, że opłata ta pobierana jest zwykle bezprawnie.

Dlatego też Kancelaria reprezentuje Klientów na każdym etapie postępowania, włącznie z sądowym, występując wówczas o wypłatę niesprawiedliwie pobranych środków.

_______________________________________________________________________________________________

POMOC PRAWNA – biuro@internetowakancelaria.pl

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________

UNIEWAŻNIENIE KREDYTU FRANKOWEGO
______________________________________________________________________

Banki niejednokrotnie udzielały kredytu hipotecznego w formie tzw. „kredytu waloryzowanego we frankach”.

Jest to kredyt, który określa kwotę kredytu w złotych polskich, jako równowartość we frankach. Analogiczne przeliczenie zastosowano do wyliczenia odsetek oraz wysokości rat kredytu, które to kwoty ustalano na podstawie arbitralnego kursu franka w danym banku, a spłata następowała w złotych polskich. Wobec faktu, że walutą rozliczeniową kredytu jest przede wszystkim polski złoty, taki kredyt nie może być uznany za kredyt walutowy.

W chwili obecnej orzecznictwo sądowe otworzyło klientom Banków drogę do dochodzenia nieważności takiego kredytu i dochodzenia zwrotu należności wpłaconych z tego tytułu.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 8 września 2016 r. (sygn. akt II CSK 750/15) przeliczanie na franki umów kredytowych jest niedozwolone, gdyż wartość udzielonego kredytu byłą przeliczana po arbitralnie ustalonym przez bank kursie franka (tzn. po cenach kupna z dnia uruchomienia kredytu), z kolei miesięczne raty spłaty kredytu były liczone według kursu sprzedaży tej waluty w dniu spłaty. Powyższy schemat działania został uznany jako niedozwolony.

Pierwszym krokiem w dochodzeniu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu jest wezwanie banku do zwrotu tych należności. Jednakże w razie braku dobrowolnego zwrotu nadpłaconych środków, konieczne jest wytoczenie powództwa przed Sądem powszechnym, opartego na opisanych powyżej twierdzeniach oraz orzecznictwie.

______________________________________________________________________
KALKULATOR FRANKOWY

JEŻELI POTRZEBUJESZ WYLICZYĆ TWOJĄ SZKODĘ Z KREDYTU FRANKOWEGO NAPISZ DO NAS

 

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

______________________________________________________________________

WZORY PISM

 

Internetowa Kancelaria

Reklamacja do banku – Wzór reklamacji do banku

Reklamacja wakacji – Reklamacja wycieczki do biura podróży

Odszkodowanie za lot – Wzór wezwania do wypłaty odszkodowania za lot

Polisolokaty – Wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej od polisolokaty

ZUS – Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

Ryczałt za nocleg – Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

KANCELARIA W ZAKRESIE POMOCY PRAWNEJ KORZYSTA WYŁĄCZNIE ZE WSPARCIA WYKWALIFIKOWANYCH PRAWNIKÓW

__________________________________________________________________________
POMOC PRAWNĄ UZYSKASZ PISZĄC NA PONIŻSZE ADRESY:

biuro@internetowakancelaria.pl

biuro@kancelariaths.pl

___________________________________________________________________________
LUB KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZEGO FORMULARZA

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________

ZWROT Z BANKU UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO
______________________________________________________________________

Banki niejednokrotnie uzależniały udzielenie kredytu od poniesienia przez konsumentów, którzy nie posiadali 20%-go wkładu własnego na zakup nieruchomości, dodatkowych, określonych procentowo należności z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Celem ubezpieczenia niskiego wkładu jest dodatkowe zabezpieczenie Banku na wypadek niespłacenia kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielenia kredytu, a wymaganym w tej dacie przez Bank wkładem własnym.

Postanowienia zobowiązujące klientów do ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu zostały zarówno przez Sądy jak i przez Rzecznika Konsumentów uznane za abuzywne, czyli niedozwolone. Przyczyną zakwestionowania narzuconego ubezpieczenia niskiego wkładu był m.in. fakt, że konsument nie jest stroną, ani też uposażonym z umowy ubezpieczenia i w konsekwencji nie odnosi żadnych korzyści z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczenie niskiego wkładu zabezpiecza jedynie interes Banku, pomimo iż opłata związana z kontynuowaniem ubezpieczenia niskiego wkładu jest dodatkowym kosztem kredytu, obciążającym wyłącznie konsumenta. Co więcej, jest kosztem, na który konsument nie ma żadnego wpływu.

Wątpliwość sądów wzbudza również treść zapisów o ubezpieczeniu niskiego wkładu, które to zapisy w umowach stosowanych przez Banki zwykle są niejasne, niejednoznaczne i wywołują u konsumentów wątpliwości co do przysługujących im uprawnień. Konsumenci nie mają faktycznej wiedzy w zakresie kształtowania opłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu i zwykle nie wiedzą, jak długo będą zobowiązani te koszty ponosić, a w konsekwencji nie znają rzeczywistych kosztów umowy kredytowej. Takie kształtowanie treści umów przez Banki wprowadza stan nierówności pomiędzy interesami konsumenta i przedsiębiorcy, co daje podstawę do uznania umów z konsumentami, w części dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu za niedozwolone.

Orzecznictwo sądowe oraz stanowisko rzecznika otworzyło klientom Banków drogę do dochodzenia zwrotu należności wpłaconych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Pierwszym krokiem w dochodzeniu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu jest zawezwanie banku do zwrotu tych należności. Jednakże w razie braku dobrowolnej zapłaty kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu, konieczne jest wytoczenie powództwa przed Sądem, opartego na opisanych powyżej twierdzeniach.

W świetle obowiązującego orzecznictwa sądowego można spodziewać się wzrostu liczby pozwów o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu, kierowanych przeciwko Bankom.

______________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – biuro@internetowakancelaria.pl
______________________________________________________________________

WZORY PISM


_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU ROSYJSKIM

_________________________________________
_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU NIEMIECKIM

_________________________________________
_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU FRANCUSKIM

_________________________________________

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Opisz swoją sytuację

Internetowa Kancelaria

REGULAMANIN PORTALU INTERNETOWEGO
INTERNETOWAKANCELARIA.PL

______________________________________________
1. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” (dalej jako „Portal Internetowy”), udostępniany jest w celu propagowania wiedzy prawnej oraz wzrostu świadomości prawnej jego Użytkowników.

2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego udostępniane są wzory dokumentów prawnych (dalej jako „Dokumenty prawne”) w sposób bezpłatny (jako plik wyłącznie do odczytu) oraz w sposób odpłatny (jako plik w wersji edytowalnej) z wyszczególnioną ceną jednostkową udostępnienia.

4. Korzystanie ze Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies;
b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Korzystając z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” zastrzega, iż wszelkie materiały oraz Dokumenty Prawne, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Prawa autorskie w tym zakresie przysługują wyłącznie twórcy Dokumentów Prawnych tj. właścicielowi Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”.

8. Poprzez korzystanie z Dokumentów Prawnych, Użytkownicy Portalu Internetowego nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych dokumentów.

9. Bez uiszczenia zapłaty lub uprzedniej zgody właściciela Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”, Użytkownicy nie mogą korzystać z Dokumentów Prawnych udostępnianych w ramach Portalu Internetowego, z wyłączeniem wglądu do ich treści. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie w sieci Internet Dokumentów Prawnych lub ich części oraz pobieranie zawartości Dokumentów Prawnych i ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. W przypadku naruszenia powyższego, właściciel Portalu Internetowego upoważniony jest do dochodzenia zapłaty należności za dany Dokument Prawny.

10. W przypadku korzystania z niektórych Usług Portalu Internetowego Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@internetowakancelaria.pl.

11. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na adres e-mail: biuro@internetowakancelaria.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

13. Portal Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Portalu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

14. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu Internetowego.