• Wzory umów w języku polskim
 • Twoje pytanie prawne
 • Wzory pism sądowych
 • Wzory umów w j.angielskim
 • Odwołania i reklamacje
 • BEZPŁATNA INFOLINIA FRANKOWA – tel. 517 737 901 -
 • Wzory umów w językach obcych
 • Kontakt
 • Kredyty frankowe CHF
 • ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE – POMOC PRAWNA – tel. 517 737 901 -

Internetowa Kancelaria

Zadaj nam swoje pytanie prawne lub zleć napisanie nietypowego pisma.

Wciągu następnych 3 dni roboczych otrzymasz wstępną odpowiedź.

___________________________________________________________

BIURO@KANCELARIATHS.PL

___________________________________________________________

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

___________________________________________________

PISMA PRZEDSĄDOWE

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU CYWILNYM

___________________________________________________

WNIOSKI SĄDOWE

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU KARNYM

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU PRAWA PRACY

___________________________________________________

PISMA W POSTĘPOWANIU Z ZAKRESU PRAWA ADMINISTRACYJNEGO

___________________________________________________

PISMA W SPRAWACH RODZINNYCH

___________________________________________________

PISMA W SPRAWACH SPADKOWYCH


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, napisz do nas:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
UMOWY DWUJĘZYCZNE POLSKO-ANGIELSKIE
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, napisz do nas:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

Reklamacja do banku – Wzór reklamacji do banku

Reklamacja wakacji – Reklamacja wycieczki do biura podróży

Odszkodowanie za lot – Wzór wezwania do wypłaty odszkodowania za lot

Polisolokaty – Wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej od polisolokaty

ZUS – Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

Ryczałt za nocleg – Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową

___________________________________________________________________________

Jeżeli potrzebujesz wzoru, zleć nam jego napisanie:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

___________________________________________________________________________

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________________________________________

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY OTRZYMANIEM

BEZPŁATNEJ PORADY PRAWNEJ ODNOŚNIE KREDYTU FRANKOWEGO:

 

1) ZADWOŃ DO NAS POD NUMER - 517 737 901 -

/koszt połączenia według taryfy operatora, infolinia nie pobiera dodatkowych opłat za połączenie/

2) NAPISZ DO NAS - biuro@kancelariaths.pl

______________________________________________________________________________________________________

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – kontakt@internetowakancelaria.pl
___________________________________________________________________________

_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU ROSYJSKIM

_________________________________________
_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU NIEMIECKIM

_________________________________________
_________________________________________

WZORY UMÓW W JĘZYKU FRANCUSKIM

_________________________________________

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, napisz do nas:

KONTAKT@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

Internetowa Kancelaria

THS Kancelaria Radców Prawnych

adres: ul. Sowińskiego 53/11

01-105 Warszawa

e-mail: biuro@kancelariaths.pl

 

Kontakt bezpośredni do prawnika:

r.pr. Joanna Hamera – 608-55-77-01

r.pr. Beata Truszkowska – 608-788-554

r.pr. Maciej Hamera – 517-737-901

Internetowa Kancelaria


ODFRANKOWANIE KREDYTU HIPOTECZNEGO:


Możliwość tzw. „odfrankowania” kredytu hipotecznego dotyczy zarówno kredytów indeksowanych jak i denominowanych. Nazewnictwo nie ma tu większego znaczenia. Wadliwość umów polega za stosowaniu przez banki niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzul abuzywnych), pozwalających na jednostronne i autonomiczne kształtowanie przez bank kursu kupna i sprzedaży waluty obcej w oparciu o tzw. Tabele Kursów Walut Obcych Banku będące jego wewnętrznym dokumentem. W konsekwencji Bank ma możliwość w sposób arbitralny kształtować wysokość comiesięcznej raty kredytu co stanowi istotne naruszenie interesów kredytobiorcy i narusza przepisy prawa.


Przykładowo można wskazać następujące orzeczenia sądów powszechnych, wskazujące na bezprawne działania banku w zakresie stosowania klauzul niedozwolonych dotyczących indeksacji:

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 lipca 2016, sygn. akt III C 1073/14

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22.01.2016 r. sygn. akt I CSK 1049/14

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 31 maja 2017 r., sygn. akt II C 920/15

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 08 września 2016 r., sygn. akt II CSK 750/15


ZASADY WSPÓŁPRACY Z KANCELARIĄ – CZYLI JAK POZWAĆ BANK:


KROK 1: - analiza umowy pod kontem zapisów niedozwolonych

W pierwszej kolejności  nasi prawnicy dokonają analizy umowy kredytowej pod kontem stosowania w niej abuzywnych zapisów indeksacyjnych dających podstawę do tzw. „odfrankowania” umowy kredytowej oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

W tym celu należy przesłać na adres Kancelarii: www.internetowakancelaria.plw formie skanów następujące dokumenty:

 • umowę kredytową wraz z ewentualnymi regulaminami lub innymi dokumentami załączonymi do umowy np. „Częścią Ogólną Umowy”;
 • wszystkie aneksy do umowy o kredyt hipoteczny (dotyczące m. in. odroczenia spłat, wakacji kredytowych czy  zmian regulaminowych);
 • zaświadczenie z banku określające wysokość oprocentowania, wysokość każdej ze spłaconych rat, datę ich płatności czy wysokość transz kredytu. Takie zaświadczenie konieczne jest do oszacowania nadpłaty w umowie kredytowej, czyli kwoty jakiej można dochodzić przed sądem. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia należy przesłać do banku. Wzór wniosku o wydanie tych dokumentów przesłany zostanie do Państwa mailowo.

Wstępna analiza sprawy jest BEZPŁATNA oraz nie obliguje Państwa do dalszej współpracy z Kancelarią (zawarcia umowy na prowadzenie sprawy).

W ramach wstępnej analizy wysokość nadpłat pobranych przez Bank określana jest szacunkowo. Szczegółowe wyliczenie Państwa nadpłaty ma miejsce dopiero po podpisaniu umowy o współpracy z Kancelarią.


KROK 2 - umowa o współpracy z Kancelarią

W celu zlecenia Kancelarii prowadzenia sprawy dotyczącej tzw. „odfrankowania” kredytu należy przesłać do Kancelarii oryginał podpisanej umowy o współpracy oraz oryginał pełnomocnictwa. Wzory tych dokumentów zostaną Państwu przekazane drogą mailową.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia sprawy tylko i wyłącznie w przypadku, gdy w treści Państwa umowy kredytowej stosowane były niedozwolone klauzule umowne w zakresie indeksacji.

WYNAGRODZENIE  KANCELARII: Każdą ofertę finansową przygotowujemy indywidualnie. Wysokość prowizji uzależniona jest od charakteru umowy o kredyt hipoteczny i jej zapisów.

Wynagrodzenie Kancelarii w głównej mierze opiera się o system prowizyjny uzależniony od pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy. Tym samym prowizja jest płatna tylko i wyłącznie w przypadku wygrania sprawy.


PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ:

Roszczenia z umów o kredyt hipoteczny ulegają przedawnieniu z upływem 10 lat od dnia podpisania umowy, przy czym każda z rat przedawnia się oddzielnie (w innym czasie).

Złożenie reklamacji w banku nie przerywa biegu przedawnienia roszczeń.


POSTĘPOWANIA GRUPOWE:

Kancelaria nie prowadzi spraw dotyczących „odfrankowania” w ramach pozwów grupowych. Doświadczenie pokazuje, że prowadząc postępowanie indywidualnie znacznie szybciej możemy uzyskać pozytywne rozstrzygnięcie w sprawie.


STANOWISKO RZECZNIKA FINANSOWEGO:

Raport Rzecznika Finansowego nie pozostawia wątpliwości, że stosowany przez banki mechanizm przeliczania waluty w kredytach indeksacyjnych i denominowanych narusza interesy konsumentów i przepisy prawa.

Pełna treść raportu: https://rf.gov.pl/pdf/Raport_RF_Kredyty_walutowe.pdf


 

 

Internetowa Kancelaria

Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń losowych powodujących szkodę i konieczność wypłaty odszkodowania dochodząc ich wypłaty od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu.

W naszym serwisie internetowym zamieściliśmy szereg bezpłatnych wzorów pism pomocnych w dochodzeniu odszkodowania i jako osoba poszkodowana znajdziesz wszelkie interesujące Cię informacje.

_____________________________________
WZORY PISM

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, napisz do nas:

BIURO@KANCELARIATHS.PL