• Regulamin serwisu
 • Prawo karne
 • Wzory umów w jęz. polskim
 • Twoje pytanie prawne
 • Pobierz pismo sądowe
 • Prawo pracy
 • Wzory umów w jez. angielskim
 • Prawo administracyjne
 • Sprawy przeciwko bankom
 • Prawo dla Ciebie - blog prawny -
 • Kancelaria Partnerska
 • Odszkodowanie za lot
 • Odwołania i reklamacje konsumenckie
 • Wzory umów w jęz. rosyjskim
 • Wzory umów w jęz. francuskim
 • Wzory umów w jęz. niemieckiem
 • Kontakt z prawnikiem – pomoc prawna
 • Zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu

Internetowa Kancelaria

REGULAMANIN PORTALU INTERNETOWEGO
INTERNETOWAKANCELARIA.PL

______________________________________________
1. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” (dalej jako „Portal Internetowy”), udostępniany jest w celu propagowania wiedzy prawnej oraz wzrostu świadomości prawnej jego Użytkowników.

2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego udostępniane są wzory dokumentów prawnych (dalej jako „Dokumenty prawne”) w sposób bezpłatny (jako plik wyłącznie do odczytu) oraz w sposób odpłatny (jako plik w wersji edytowalnej) z wyszczególnioną ceną jednostkową udostępnienia.

4. Korzystanie ze Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies;
b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Korzystając z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” zastrzega, iż wszelkie materiały oraz Dokumenty Prawne, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Prawa autorskie w tym zakresie przysługują wyłącznie twórcy Dokumentów Prawnych tj. właścicielowi Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”.

8. Poprzez korzystanie z Dokumentów Prawnych, Użytkownicy Portalu Internetowego nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych dokumentów.

9. Bez uiszczenia zapłaty lub uprzedniej zgody właściciela Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”, Użytkownicy nie mogą korzystać z Dokumentów Prawnych udostępnianych w ramach Portalu Internetowego, z wyłączeniem wglądu do ich treści. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie w sieci Internet Dokumentów Prawnych lub ich części oraz pobieranie zawartości Dokumentów Prawnych i ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. W przypadku naruszenia powyższego, właściciel Portalu Internetowego upoważniony jest do dochodzenia zapłaty należności za dany Dokument Prawny.

10. W przypadku korzystania z niektórych Usług Portalu Internetowego Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@internetowakancelaria.pl.

11. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na adres e-mail: biuro@internetowakancelaria.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

13. Portal Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Portalu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

14. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu Internetowego.

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Zadaj nam swoje pytanie prawne lub zleć napisanie nietypowego pisma. W ciągu następnych 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź co do możliwości rozwiązania Twojej sprawy.
________________________________

Twój adres e-mail (wymagane)

Miejscowość i nr telefonu (wymagane)

Szczegółowy opis sprawy/pytania

Internetowa Kancelaria

PISMA PRZEDSĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

WNIOSKI SĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

SPRAWY RODZINNE

SPRAWY SPADKOWE


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________
UMOWY W JĘZYKU ANGIELSKIM
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________
UMOWY DWUJĘZYCZNE POLSKO-ANGIELSKIE
___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

KANCELARIA SPECJALIZUJE SIĘ W PROWADZENIU SPRAW PRZECIWKO BANKOM I INSTYTUCJOM FINANSOWYM W SZCZEGÓLNOŚCI W ZAKRESIE:
______________________________

polisolokaty

UBEZPIECZENIE NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO

OPŁATY LIKWIDACYJNE

ZWROT PROWIZJI BANKU

REKLAMACJE USŁUG FINANSOWYCH

ZWROT SKŁADEK ASSISTANCE Z KONTA BANKOWE

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________
ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT
/bez prowizji początkowych oraz bez opłat wstępnych/

______________________________________________________________________

Odszkodowanie za lot zapewnia pasażerom na terenie Unii Europejskiej Rozporządzenie WE nr 261/2004. Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. (dalej jako „Rozporządzenie WE nr 261/2004”) – „W przypadku odwołania lotu, pasażerowie których to odwołanie dotyczy mają prawo do odszkodowania od obsługującego przewoźnika lotniczego, zgodnie z art. 7 Rozporządzenia WE nr 261/2004”.

Odszkodowanie przysługuje odpowiednio w wysokości 250EUR dla lotów do 1.500km, 400EUR dla lotów powyżej 1.500km oraz 600EUR dla lotów powyżej 3.000km.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w odzyskaniu należnego pasażerom linii lotniczych odszkodowania. Usługi świadczone są bez prowizji i bez żadnych opłaty wstępnych. Wynagrodzenie Kancelarii pobierane jest wyłącznie po odzyskaniu odszkodowania.

Żeby wystąpić o odszkodowanie wystarczy wypełnić formularz. Nasz prawnik skonstatkuje się z Tobą i pomoże odzyskać odszkodowanie za odwołany lub opóźniony lot.

______________________________________________________________________

WZORY PISM


______________________________________________________________________

POMOC PRAWNA – BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL

 

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

______________________________________________________________________

INFORMACJA PRAWNA

______________________________________________________________________

 

PODSTAWA PRAWNA ODSZKODOWANIA ZA LOT

 

Podstawą prawną wypłaty odszkodowania za lot są przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.,  ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku  odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające  rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

 

WYSOKOŚĆ NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA

 

Stawki odszkodowań określa wyżej wskazane Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. Ich wysokość głównie uzależniona jest od odległości pomiędzy portem wylotu, a portem docelowym.  Pasażerom należą się odszkodowania w następującej wysokości:

a) 250 Euro – dla lotów do 1500 km;

b) 400 Euro – dla lotów od 1500 km do 3500 km

c)  600 Euro – dla lotów powyżej 3500 km

 

WPŁYW DŁUGOŚCI OPÓŹNIENIA NA WYSOKOŚĆ ODSZKODOWANIA

 

Długość opóźnienia ma kluczowy wpływ na wysokość odszkodowania i istotny jest tu czas opóźnienia dotarcia do portu docelowego.

Pasażer oprócz odszkodowania może także domagać się od przewoźnika przysługującego mu zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 prawa do opieki (telefon, napoje, posiłek, nocleg, transport do miejsca zakwaterowania). Świadczenia tego można domagać się, gdy opóźnienie wyniesie:

a) 2 godziny albo więcej – w przypadku lotów do 1500 km;

b) 3 lub więcej godzin – w przypadku lotów o długości pomiędzy 1500 a 3500 km;

c) 4 lub więcej godzin – w przypadku lotów o odległości ponad 3500 km;

W przypadku opóźnienia ponad 5 godzin, pasażer rezygnując z usługi, może domagać się zwrotu kosztów biletu oraz zapewnienia transportu do miejsca, z którego rozpoczął on swoją podróż.

 

ODSZKODOWANIE ZA LOTY CZARTEROWE

 

Przepisy Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 uprawniają także do dochodzenia odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot w przypadku lotów czarterowych na identycznych zasadach jak dla pozostałych lotów.

 

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODSZKODOWANIE ZA LOT

 

Odszkodowanie za lot jest nienależne wyłącznie w razie gdy mają miejsce „okoliczności nadzwyczajne”. Okolicznościami takimi są zdarzenia, którym przewoźnik nie może zapobiec pomimo dochowania przez niego należytej staranności. Do najczęściej występujących okoliczności nadzwyczajnych należą m.in.: złe warunki atmosferyczne, zamieszki,  strajk pracowników lotniska. Ciężar udowodnienia, że zaistniały okoliczności nadzwyczajne, spoczywa na przewoźniku.

 

CZAS DOCHODZENIA ODSZKODOWANIA

 

Zależnie od zaistniałych okoliczności oraz firmy przewoźnika proces egzekwowania praw pasażerów może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Procedura likwidacji szkody jest kilkuetapowa i niekiedy wymaga nawet procesu sądowego. Warto przy tym podkreślić, że za czas zwłoki w wypłacie odszkodowania przysługują odsetki ustawowe.

 

PRZEDAWNIENIE PRAWA DO ODSZKODOWANIA ZA LOT

 

W polski porządku prawnym przedawnienie prawa do odszkodowania za lot wynosi 2 lata.

 

ODSZKODOWANIE ZA LOT DLA DZIECKA

 

Zgodnie z art. 3 pkt 3 Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 „Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do pasażerów podróżujących bezpłatnie lub na podstawie taryfy zniżkowej, która nie jest bezpośrednio lub pośrednio dostępna powszechnie”. W myśl powyższego, nie ma możliwości dochodzenia odszkodowania dla dziecka poniżej lat 2, które podróżowało samolotem nieodpłatnie.

 

airplane logo

Internetowa Kancelaria

Reklamacja do banku – Wzór reklamacji do banku

Reklamacja wakacji – Reklamacja wycieczki do biura podróży

Odszkodowanie za lot – Wzór wezwania do wypłaty odszkodowania za lot

Polisolokaty – Wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej od polisolokaty

ZUS – Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

Ryczałt za nocleg – Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria
___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria
___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

__________________________________________________________________________
POMOC PRAWNĄ UZYSKASZ PISZĄC NA ADRES:

biuro@internetowakancelaria.pl

___________________________________________________________________________
LUB KORZYSTAJĄC Z PONIŻSZEGO FORMULARZA

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

______________________________________________________________________

ZWROT Z BANKU UBEZPIECZENIA NISKIEGO WKŁADU WŁASNEGO
______________________________________________________________________

Banki niejednokrotnie uzależniały udzielenie kredytu od poniesienia przez konsumentów, którzy nie posiadali 20%-go wkładu własnego na zakup nieruchomości, dodatkowych, określonych procentowo należności z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu. Celem ubezpieczenia niskiego wkładu jest dodatkowe zabezpieczenie Banku na wypadek niespłacenia kwoty, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością nieruchomości w chwili udzielenia kredytu, a wymaganym w tej dacie przez Bank wkładem własnym.

Postanowienia zobowiązujące klientów do ponoszenia kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu zostały zarówno przez Sądy jak i przez Rzecznika Konsumentów uznane za abuzywne, czyli niedozwolone. Przyczyną zakwestionowania narzuconego ubezpieczenia niskiego wkładu był m.in. fakt, że konsument nie jest stroną, ani też uposażonym z umowy ubezpieczenia i w konsekwencji nie odnosi żadnych korzyści z tytułu ubezpieczenia. Ubezpieczenie niskiego wkładu zabezpiecza jedynie interes Banku, pomimo iż opłata związana z kontynuowaniem ubezpieczenia niskiego wkładu jest dodatkowym kosztem kredytu, obciążającym wyłącznie konsumenta. Co więcej, jest kosztem, na który konsument nie ma żadnego wpływu.

Wątpliwość sądów wzbudza również treść zapisów o ubezpieczeniu niskiego wkładu, które to zapisy w umowach stosowanych przez Banki zwykle są niejasne, niejednoznaczne i wywołują u konsumentów wątpliwości co do przysługujących im uprawnień. Konsumenci nie mają faktycznej wiedzy w zakresie kształtowania opłaty za ubezpieczenie niskiego wkładu i zwykle nie wiedzą, jak długo będą zobowiązani te koszty ponosić, a w konsekwencji nie znają rzeczywistych kosztów umowy kredytowej. Takie kształtowanie treści umów przez Banki wprowadza stan nierówności pomiędzy interesami konsumenta i przedsiębiorcy, co daje podstawę do uznania umów z konsumentami, w części dotyczącej ubezpieczenia niskiego wkładu za niedozwolone.

Orzecznictwo sądowe oraz stanowisko rzecznika otworzyło klientom Banków drogę do dochodzenia zwrotu należności wpłaconych z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu.

Pierwszym krokiem w dochodzeniu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu jest zawezwanie banku do zwrotu tych należności. Jednakże w razie braku dobrowolnej zapłaty kosztów ubezpieczenia niskiego wkładu, konieczne jest wytoczenie powództwa przed Sądem, opartego na opisanych powyżej twierdzeniach.

W świetle obowiązującego orzecznictwa sądowego można spodziewać się wzrostu liczby pozwów o zwrot ubezpieczenia niskiego wkładu, kierowanych przeciwko Bankom.

______________________________________________________________________
POMOC PRAWNA – biuro@internetowakancelaria.pl
______________________________________________________________________

WZORY PISM


_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia