• Regulamin serwisu
 • Prawo karne
 • Pobierz wzór umowy
 • Zadaj pytanie prawne
 • Pobierz pismo sądowe
 • Prawo pracy
 • Pobierz wzór w jez. angielskim
 • Prawo administracyjne
 • Ryczałt za nocleg – pomoc prawna
 • Prawo dla Ciebie - blog prawny -
 • Kancelaria Partnerska
 • Odszkodowania – pomoc prawna
 • Odwołania i reklamacje konsumenckie

Internetowa Kancelaria

REGULAMANIN PORTALU INTERNETOWEGO
INTERNETOWAKANCELARIA.PL

______________________________________________
1. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” (dalej jako „Portal Internetowy”), udostępniany jest w celu propagowania wiedzy prawnej oraz wzrostu świadomości prawnej jego Użytkowników.

2. Portal Internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3. W ramach Portalu Internetowego udostępniane są wzory dokumentów prawnych (dalej jako „Dokumenty prawne”) w sposób bezpłatny (jako plik wyłącznie do odczytu) oraz w sposób odpłatny (jako plik w wersji edytowalnej) z wyszczególnioną ceną jednostkową udostępnienia.

4. Korzystanie ze Portalu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących wymagań technicznych:
a) zastosowania przeglądarek: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript, Adobe Flash Player i Cookies;
b) minimalnej rozdzielczości ekranu: 1280 x 720 pikseli;
5. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu Internetowego, każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.

6. Korzystając z Portalu Internetowego Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Portal Internetowy „Internetowakancelaria.pl” zastrzega, iż wszelkie materiały oraz Dokumenty Prawne, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t.). Prawa autorskie w tym zakresie przysługują wyłącznie twórcy Dokumentów Prawnych tj. właścicielowi Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”.

8. Poprzez korzystanie z Dokumentów Prawnych, Użytkownicy Portalu Internetowego nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych dokumentów.

9. Bez uiszczenia zapłaty lub uprzedniej zgody właściciela Portalu Internetowego „Internetowakancelaria.pl”, Użytkownicy nie mogą korzystać z Dokumentów Prawnych udostępnianych w ramach Portalu Internetowego, z wyłączeniem wglądu do ich treści. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne udostępnianie w sieci Internet Dokumentów Prawnych lub ich części oraz pobieranie zawartości Dokumentów Prawnych i ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części. W przypadku naruszenia powyższego, właściciel Portalu Internetowego upoważniony jest do dochodzenia zapłaty należności za dany Dokument Prawny.

10. W przypadku korzystania z niektórych Usług Portalu Internetowego Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: biuro@internetowakancelaria.pl.

11. Każdemu Użytkownikowi Portalu Internetowego przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu na adres e-mail: biuro@internetowakancelaria.pl. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

13. Portal Internetowy zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Portalu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu Internetowego po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.

14. Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie Portalu Internetowego.

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Zadaj nam swoje pytanie prawne lub zleć napisanie nietypowego pisma. W ciągu następnych 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź co do możliwości rozwiązania Twojej sprawy.
________________________________

Twój adres e-mail (wymagane)

Miejscowość i nr telefonu (wymagane)

Szczegółowy opis sprawy/pytania

Internetowa Kancelaria

PISMA PRZEDSĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM

WNIOSKI SĄDOWE

PISMA W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM

PISMA W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM

SPRAWY RODZINNE

SPRAWY SPADKOWE


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria


___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Kancelaria prowadzi pomoc prawną na rzecz kierowców w zakresie dochodzenia zapłaty wynagrodzenia za nocleg w kabinie TIR-a, dochodząc wypłaty wynagrodzenia od pracodawców na podstawie zapisów w karcie kierowcy.
_______________________________________________________________________________________________________
Nasza pomoc obejmuje w szczególności:
- reprezentowanie pracownika (kierowcy) lub firmy spedycyjnej w postępowaniach sądowych o wypłatę zaległych (do 3 lat wstecz) ryczałtów za nocleg w kabinie TIR-a;
- udział w polubownych rokowaniach z przedsiębiorcami spedycyjnymi w sprawie wypłaty ryczałtu za nocleg;
_______________________________________________________________________________________________________
Informacja prawna

Pracodawcy często odmawiają wypłaty kierowcy TIR-a ryczałtu za nocleg podnosząc, że pracownik – kierowca miał zapewnione miejsce do spania w kabinie samochodu ciężarowego.

Ostateczną odpowiedź na to pytanie znajdziemy w podjętej w dniu 12 czerwca 2014 roku Uchwale siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego, sygn. akt II PZP 1/14. W uzasadnieniu uchwały Sąd Najwyższy wskazał, że „zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 [przyp. obecnie § 16 ust. 4] rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. […], co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 Rozporządzenia [przyp. obecnie § 16 ust. 1-3] […]”.

Tym samym, jeżeli pracodawca nie wypłaca należnego pracownikowi ryczałtu za nocleg w wysokości określonej w rozporządzeniu, pracownikowi przysługuje:
•wynagrodzenie dodatkowe (tzw. ryczałt za nocleg) w wysokości 25% stawki określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia jako „kwota limitu za nocleg”;
•ewentualnie zwrot rzeczywistych kosztów noclegu, zgodnie z rachunkiem z hotelu lub motelu.

Wysokość stawek ryczałtu za nocleg, w zależności od miejsca docelowego podróży służbowej, możesz sprawdzić w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.


WZORY PISM


_________________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Tabela stawek ryczałtu za nocleg w kabinie TIR-a:

Lp.

Państwo / Kwota limitu na nocleg / Kwota limitu za nocleg w szoferce

(tj. 25% kwoty limitu na nocleg)

1. Albania / 120 EUR / 30 EUR
2. Andora / 160 EUR / 40 EUR
3. Austria / 130 EUR / 32,5 EUR
4. Belgia / 160 EUR / 40 EUR
5. Białoruś / 130 EUR / 32,5 EUR
6. Bośnia i Hercegowina 100 EUR25 EUR
7. Bułgaria 120 EUR30 EUR
8. Chorwacja 125 EUR31,25 EUR
9. Czechy / 120 EUR / 30 EUR
10. Dania / 1.300 DKK / 325 DKK
11. Estonia / 100 EUR / 25 EUR
12. Finlandia / 160 EUR / 40 EUR
13. Francja / 180 EUR /45 EUR
14. Grecja / 140 EUR /35 EUR
15. Gruzja / 140 EUR /35 EUR
16. Hiszpania / 160 EUR /40 EUR
17. Irlandia / 160 EUR /40 EUR
18. Liechtenstein / 200 CHF /50 CHF
19. Litwa / 130 EUR /32,5 EUR
20. Luksemburg / 160 EUR /40 EUR
21. Łotwa / 132 EUR /33 EUR
22. Macedonia / 125 EUR /31,25 EUR
23. Malta / 180 EUR / 45 EUR
24. Mołdowa / 85 EUR /21,25 eur
25. Monako / 180 EUR /45 EUR
26. Niderlandy / 130 EUR /32,5 EUR
27. Niemcy / 150 EUR /37,5 EUR
28. Norwegia / 1.500 NOK /375 NOK
29. Portugalia / 120 EUR / 30 EUR
30. Rosja / 200 EUR /50 EUR
31. Rumunia / 100 EUR /25 EUR
32. San Marino / 174 EUR /43,5 EUR
33. Serbia i Czarnogóra / 100 EUR / 25 EUR
34. Słowacja / 120 EUR /30 EUR
35. Słowenia / 130 EUR /32,5 EUR
36. Szwajcaria / 200 CHF / 50 CHF
37. Szwecja / 1 800 SEK /450 SEK
38. Turcja / 173 USD / 43,25 USD
39. Ukraina / 180 EUR /45 EUR
40. Węgry / 130 EUR /32,5 EUR
41. Wielka Brytania / 200 GBP / 50 GBP
42. Włochy / 174 EUR //43,5 EUR

Internetowa Kancelaria

Kancelaria zajmuje się także dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych i zadośćuczynienia dla osób poszkodowanych w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń losowych powodujących szkodę i konieczność wypłaty odszkodowania dochodząc ich wypłaty od podmiotów odpowiedzialnych za powstałe szkody, zarówno w zakresie szkód na osobie, jak i szkód w mieniu.

W naszym serwisie internetowym zamieściliśmy szereg bezpłatnych wzorów pism pomocnych w dochodzeniu odszkodowania i jako osoba poszkodowana znajdziesz wszelkie interesujące Cię informacje.

_____________________________________
WZORY PISM

_______________________________________________________________________________________________
Jeżeli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z poniższego formularza opisując nam swoją sytuację.

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia

Internetowa Kancelaria

Reklamacja do banku – wzór reklamacji do banku

Reklamacja wakacji – reklamacja wycieczki do biura podróży

Ryczałt za nocleg – Wezwanie do zapłaty ryczałtu za nocleg oraz diety za podróż służbową

Polisolokaty – Wezwanie do zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej od polisolokaty

ZUS – Odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odwołanie od zaniżonego odszkodowania od zakładu ubezpieczeń

Odwołanie w postępowaniu administracyjnym

___________________________________________________________________________

Jeżeli nie ma tu wzoru, który potrzebujesz, zleć nam jego napisanie.
___________________________________________________________________________

Twój adres e-mail i telefon (wymagane do kontaktu)

Szczegółowy opis zlecenia